Načítání…

PO-ČT: od 8:00 do 15:00 hod. | PÁ: Operační den (pouze na objednání)

ABEROMETRIE

Jedná se o vyšetření, při kterém se pomocí přístroje aberometr změří i ty nejjemnější optické nedokonalosti (tzv. aberace vyšších řádů) v optickém aparátu oka. Vytvořená mapa se poté nahraje do excimerového laseru a ten jí kopíruje. Zákrok je pak plně individualizovaný.

 

ASTIGMATISMUS

Porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky, méně často pak čočky. Vada je většinou vrozená, obvykle kombinovaná s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Astigmatismus zhoršuje vidění do dálky i do blízka. V brýlích se koriguje cylindrickými skly, je možné používat torické kontaktní čočky. Lze odstranit laserovou operací nebo astigmatickou keratotomií.

 

ASTIGMATICKÁ KERATOTOMIE

Tzv. rohovkové nářezy. Podstata spočívá ve změně zakřivení rohovky pomocí nářezů diamantovým nožem. Tím dochází k jejímu oploštění. Řezy jsou různě vzdálené od středu rohovky, mají různý profil, ale vždy musí být provedeny v ose nejstrmějšího meridiánu. Metodu je možné provést samostatně nebo v kombinaci např. při operaci šedého zákalu nebo s laserovou korekcí.

 

DALEKOZRAKOST (HYPERMETROPIE)

Oční vada, jejíž příčinou je většinou kratší předozadní délka oka (oko je menší), méně často je na vině nízká optická mohutnost rohovky a čočky. Paprsky světla se sbíhají až za sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Jelikož je lidské oko toto částečně schopno kompenzovat zmohutňováním čočky (akomodací), nemusí být tato vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatná viditelnost postiženého na blízko umístěné předměty. Koriguje se brýlemi se spojnou čočkou (plus dioptrie).

 

EXCIMER LASER

Excimerový laser ovlivňuje rohovku působením ultrafialového záření o vlnové délce 193 nanometrů, které po dopadu na rohovkovou tkáň odstraní (odpaří) velice tenkou vrstvičku rohovkové tkáně (několik tisícin milimetrů) a postupně tak definovaně mění zakřivení přední plochy rohovky. U krátkozrakosti je tak možno zakřivení rohovky zmenšit, u dalekozrakosti naopak zvýšit. U astigmatismu se snažíme změnit zakřivení rohovky tak, aby byla tato vada co nejlépe odstraněna a aby se světelné paprsky opět sbíhaly v místě nejostřejšího vidění.

 

FEMTOSEKUNDOVÝ LASER

Femtosekundový laser neboli femtolaser patří mezi tzv. pevnolátkové lasery. Pracuje s ultrakrátkými optickými impulsy v oblasti vlnových délek 1100 nm - 1600 nm. Název femtosekundový laser je odvozen od předpony femto, která znamená 10-15 což vyjadřuje délku jednoho pulsu femtosekundového laseru. Energie extrémně krátkých pulsů je strmou konvergencí paprsku soustředěna do velmi malého prostoru, což vede k vysoké energetické hustotě, jejíž výsledkem je vznik elektronové plasmy a mikroevaporace tkáně. Využívá se v přírodovědném i lékařském výzkumu (destrukce jednotlivých organel uvnitř buněk), v medicíně a průmyslu. Femtosekundové lasery se v očním lékařství používají na při operacích na rohovce a od roku 2011 k operacím šedého zákalu. Výhoda laseru je v tom že dokáže v rohovce provést řez s velkou přesností. Řez laserem probíhá na principu fotodisrupce. Laserový paprsek je zaostřen do jednoho bodu, kde dojde ke koncentraci energie a tkáň rohovky se okamžitě změní na plyn (doslova vypaří). Tím vznikají drobné bublinky, které dále pomáhají v procesu oddělení tkáně. Nejlepší femtosekundové lasery dnes dokážou vytvořit bod o průměru pouhých 2 mikronů.

 

FEMTO-LASIK

LASIK s použitím femtosekundového laseru. Rohovková lamela je vytvořena pomocí femtosekundového laseru.

 

GLARE (HALO, STARBURST)

Optické fenomény spojené s principem laserové operace. Jsou popisovány jako nepříjemné rozostření, rozmlžení či roztříštění světelného zdroje. Míra obtíží je daná šířkou zornice a velikostí optické zóny.

 

HAZE

Zamlžení či zašednutí rohovky nejčastěji po zákroku PRK v důsledku porušené bazální membrány epitelu rohovky. Lehký stupeň haze většinou neovlivňuje kvalitu vidění. Po operaci metodou LASIK se haze prakticky nevyskytuje.

 

KATARAKTA (ŠEDÝ ZÁKAL)

Pochází z řeckého slova kataraktes anebo také katarrhaktes, které je odvozeno z původního slova katarassein, což znamená "padat dolů", neboť Řekové přirovnávali kataraktu k vodopádu (kata - dolů, arassein - padat). Katarakta je nemoc oka, kdy se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo nebo pomalu zamrzající okno. Nemoc se dnes léčí nahrazením zakalené lidské čočky tenkou umělou čočkou. Šedý zákal je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta.

 

KRÁTKOZRAKOST (MYOPIE)

Oční vada, při které se rovnoběžné paprsky vstupující do oka spojují před sítnicí, většinou v důsledku delší předozadní osy oka, paprsky z blízkého prostoru vstupují do oka rozbíhavě, proto krátkozraký člověk vidí neostře na dálku a dobře do blízka. Při vyšších stupních osové krátkozrakosti vznikají degenerativní změny v cévnatce a na sítnici, což má za následek nekorigovatelné snížení vidění. Krátkozrakost se obvykle koriguje brýlemi s rozptylnými čočkami.

 

LASEK

Spočívá v tom, že rohovkový epitel je nejprve uvolněn speciálním roztokem, poté je označena ploška, pod kterou bude provedena vlastní fotoablace a epitel je shrnut z označeného místa na stranu. Nyní je provedena klasická PRK a po ní je vrstvička epitelu opět vrácena na původní místo a oko je kryté kontaktní čočkou. Manipulace s epitelem je prováděna sadou speciálních nástrojů.

 

LASIK

U této metody je nejprve na rohovce mechanicky pomocí mikrokeratomu vytvořena povrchová lamela, která se odklopí. Pak se rohovka ošetří excimer laserem a následně se lamela navrátí zpět na původní místo. Není třeba ji nijak přišívat nebo krýt oko kontaktní čočkou. Hojení je rychlé a prakticky bezbolestné, zraková rehabilitace rychlá.

 

MONOVISION

Monovision je způsob zrakové korekce, při které jedno oko vidí dobře do dálky a druhé je korigováno do blízka. Po určité době přivykání mozek automaticky přepne na to oko, které má vidět předmět ostře. Nejčastěji se používá u pacientů s krátkozrakostí po 45 roce věku, kteří již mají rozdílné dioptrie do dálky a do blízka. Dominantní oko se koriguje plně do dálky a na druhém oku zůstane drobná „minusová“ vada (kolem -1,5Dpt) pro vidění na blízko.

 

PRESBYOPIE (VETCHOZRAKOST)

Objeví se u každého člověka ve vyšším věku jako projev přirozené degenerace materiálu oční čočky. První příznaky presbyopie se objevují přibližně kolem 45. roku věku a uvádí se, že kolem 60 let se situace často stabilizuje a dále se již podstatněji nemění. Není to tedy oční vada v pravém smyslu slova, ale spíše přirozený důsledek stárnutí organizmu. Oko při pohledu na blízko akomoduje, čočka svou pružností zvyšuje svoji optickou mohutnost a umožňuje zaostření na blízko. V průběhu života se ale v čočce, krom jiných změn, usazují látky bílkovinné povahy, které mají za následek snížení její pružnosti, a tedy zhoršení schopnosti zaostřit na blízko. Vzniká stařecká vetchozrakost.

 

PRK

Zkratka pro metodu fotorefraktivní keratektomie (z anglického PhotoRefractive Keratectomy). Po znecitlivění oka kapkami se nejprve mechanicky odstraní povrchová vrstvička epitelu rohovky. Poté se provede laserové ošetření rohovky. Protože je po tomto zákroku povrch rohovky „obnažený“, kryje se kontaktní čočkou. V prvních dnech bývá přesto oko bolestivé a vidění neostré. Definitivní úprava zraku probíhá individuálně od několika týdnů až měsíce.

 

PTK

Fototerapeutická keratektomie. Používá se jako léčebná metoda pro recidivující eroze (opakované defekty rohovky většinou po povrchovém poranění-škrábnutí), rohovkové jizvy apod. metoda a průběh hojení je obdobný jako u metody PRK.

 

REFRAKČNÍ LENSEKTOMIE (CLE)

Metoda je vhodná pro pacienty přibližně po 45 roce věku, kdy se snižuje přirozená akomodace oční čočky a tím se zhoršuje schopnost zaostřování do blízka. Vhodným kandidátem je pak zejména pacient, který potřebuje jedny brýle na dálku a jiné brýle na čtení. Při operaci se ultrazvukovým fakoemulsifikačním přístrojem odsaje vlastní čočka a poté se nahradí čočkou umělou. Podle typu umělé čočky pak může pacient vidět dobře do dálky bez brýlí a používat slabé brýle na čtení, nebo se operace provede technikou “monovision”, kdy jedno oko vidí dobře do dálky a na druhém se nechá kolem -1,5 Dpt a tímto okem pak vidí do blízka.Nejnovější možností je pak implantace multifokálních nitroočních čoček, které uspokojí vidění pacienta prakticky na všechny vzdálenosti (nazývaná také PRELEX).

 

ŠILHÁNÍ (STRABISMUS)

Šilhání je oční onemocnění, při kterém je porušena vzájemná spolupráce očí. Laicky řečeno: každé oko se dívá jiným směrem. Závažnost šilhání se určuje pomocí velikosti úhlu odchýlení oka z přímého postavení. Protože šilhání souvisí s dioptrickou vadou, v některých případech by mohlo vést odstranění dioptrické vady k zvýraznění šilhání nebo ke vzniku dvojitého vidění (diplopie)a je tedy lépe pacienta s tímto onemocněním pečlivě vyšetřit a v některých případech od laserové operace ustoupit.

 

TOPOGRAFIE ROHOVKY

Vyšetření pomocí speciálního přístroje, který změří zakřivení oční rohovky a sestaví mapu oční rohovky. Vyšetření je bezbolestné a není třeba se na něj nijak připravovat. Výsledná barevná mapa znázorňuje nejstrmější a nejplošší část a zakřivení rohovky v jednotlivých optických zónách. Slouží především k přesnému mapování astigmatismu a k diagnostice rohovkových onemocnění (keratokonus, keratoglobus…)

 

TUPOZRAKOST (AMBLYOPIE)

Jedná se o funkční poruchu zrakové ostrosti. Vzniká v dětství nejčastěji v důsledku anizometropie (rozdílná dioptrická vada mezi oběma očima), šilhání nebo např. vrozeným šedým zákalem. Pokud je na oku funkční překážka, nemůže dojít ke správnému vývoji vidění a na oku je pak trvale snížená zraková ostrost. Léčba tupozrakosti je možná do 6-8 let věku dítěte a spočívá v zakrývání (oklusi) zdravého (lépe vidoucího) oka a správné korekci dioptrické vady. V dospělosti již léčba amblyopie není možná a může být limitující pro výsledný efekt laserové operace.

 

WAVE FRONT ANALÝZA (WF)

Jedná se vyšetření rohovky pomocí přístroje aberometr. Individualizovaný program odhalí i ty nejjemnější optické nedokonalosti (tzv. aberace vyšších řádů) v optickém aparátu oka. Vytvořená mapa se poté nahraje do excimerového laseru a ten jí kopíruje. Zákrok je pak tzv. "na míru" jednotlivému pacientovi.

 

WF LASIK, WF LASEK, WF PRK

Varianta operace Lasik, Lasek nebo PRK (viz výše) provedená "na míru", tedy individualizovaná ablace podle wave front analýzy rohovky.